Visie, Missie en DoelstellingsVISIE

OM DIE BLANKE CHRISTEN BOERVOLK TE LEI OM ‘N BASIS/PLATFORM TE SKEP OM DIE IDEAAL VAN BYMEKAARMAAK VAN DIE BLANKE CHRISTEN BOERVOLK, DIE UITDRA VAN ONS VRYHEIDSIDEAAL,EN DIE HERSTEL VAN DIE BOERE-REPUBLIEKE TE PROBEER BEWERKSTELLIG.
VEROOTMOEDIGING VOOR GOD, VAN DIE  BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK, UIT ‘N BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK, GERIG DEUR ‘N BYBELS GEREFORMEERDE LEWENS- EN WÊRELDBESKOUING TOT ‘N LEWENSWYSE VAN EER AAN GOD. IN DIENS VAN DIE BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK, DAN VADERLAND EN OOK DIE NAASTE AS SKEPSEL VAN GOD, SOOS DEUR DIE WOORD VAN GOD VOORBEHOU.

BRING BYMEKAAR WAT UIT INNERLIKE OORTUIGING BYMEKAAR HOORT”MISSIE
DIE MISSIE VAN DIE WARE BOERE WEERSTANDS BEWEGING IS AS VOLG:
 1.  HANDHAWING IN DIE WET VAN GOD SOOS OPGETEKEN IN EXODUS 20:1-17 EN DIE GANSE HEILIGE SKRIF, DIE BYBEL (AOV 1933, HERSIEN 1953) AS RIGLYN VIR ONS, OM GELYKVORMIG TE WORD AAN SY SEUN, JESUS CHRISTUS;
 2. DAARSTELLING EN HANDHAWING VAN ‘N NASIONALE EN INTERNASIONALE KOMMUNIKASIE STELSEL;
 3. DAARSTELLING EN HANDHAWING VAN ‘N NOOD-ONTRUIMINGSPLAN;
 4. DAARSTELLING EN HANDHAWING VAN ‘N WEERBAARHEIDS OPLEIDINGSPROGRAM BINNE ELKE BEWEGING EN ORGANISASIE;
 5. DAARSTELLING, HANDHAWING, BESKERMING EN BEVORDERING VAN ONS CHRISTELIKE OPVOEDING INSLUITENDE DIE WAARDES EN NORME SOOS VERVAT IN DIE WOORD VAN GOD;
 6. HANDHAWING VAN DIE BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK SE TAAL, KULTUUR EN IDENTITEIT;
 7. BEMAGTIGING VAN VOLKSEIE EN VOLKSGENOTE EN DIE BEHOUD VAN DIE BLANKE CHRISTELIKE  BOERVOLK SE REGTE EN ERFENIS, EN ONSSELF TE AG VERBONDE AAN DIE GELOFTES VAN JAN VAN RIEBEECK, BLOEDRIVIER EN VAN PAARDEKRAAL, SOOS DEUR ONS VOORVADERS AFGELÊ IS,
 8. BESKERMING VAN DIE BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK, IN WELKE HOEDANIGHEID OF OP WELKE WYSE DIT OOKAL MAG GESKIED; EN ONS ONSSELF VOORBEREI TEEN DIE DREIGENDE EN TOENEMENDE AANSLAE OP DIE LEWENS VAN ONS BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK EN ONS VOLK SE VOORTBESTAAN, SODAT ONS ONSSELF KAN VERDEDIG IN DIE NAAM VAN ONS GOD,

DOELSTELLINGS VAN DIE WARE BOERE WEERSTANDSBEWEGING
1.
DIE BEWEGING SAL NOU NIE NET ‘N MILITERE GE-ÖRINTEERDE BEWEGING WEES NIE, MAAR ‘N DIENS LEWERENDE BEWEGING WAT SLEGS IN DIENS SAL WEES VAN GOD DRIE EENIG EN DIE BLANKE CHRISTELIKE BOERVOLK VAN DIE LAND.
2.

DIE WBW SE EERSTE PRIORITEIT SAL WEES OM DIE VOLK WEER UIT DIE STOF TE LIG EN ONS VERHOUDING MET GOD EN VOLK TE HERSTEL EN SO OOK EENDRAG EN RESPEK ONDER ONS TE HERBOU.
3.

DIE WBW SAL OOK ALLE BRONNE EN MIDDELE BINNE DIE PERKE VAN DIE ANC WETTE GEBRUIK OM HULLE TE BESTRY EN VIR ONS 'N VOORT BESTAAN TE BEWERKSTELLIG.
INGULULE SEKURITEITSDIENSTE IS GESTIG DEUR DIE GEMEENSKAP VIR DIE GEMEENSKAP, MET EEN DOËL VOOR OË, EN DIT IS OM DIE BLANKE BOERE GEMEENSKAP VAN DIE RUPUBLIEK VAN SUID AFRIKA TE DIEN, DIE FIRMA SAL SLEGS ONDER DIE VANDEL VAN DIE WBW DIENSTE VERRIG EN ORGANISASIES WAARMEE SAMEWERKINGS OOREENKOMS GESLUIT IS.


OPRIG VAN N VOLLE OPERASIONELE GEMEENSKAPS SENTRUM VAN WAAR AF DIE VOLGENDE SAL GESKIET:
 • 'N AREA BURGERBAND RADIO STELSEL SAL VAN DAAR AF BEHARTIG         WORD, WAARDAAR DAAGLIKSE MISDAAD EN ANDER AANKONDIGINGS SAL WEES.
 • DAAR SAL OOK DIENSTE GEGEE WORD WAAR U AS BURGER IN SKAKEL OM ESCOM, TELKOM, WATER TOEVOER NOOD DIENSTE SE HULP TE BEKOM.
 • DAAR SAL OOK ALARM MONITERING GEDOEN WORD VANAF ‘N SENTRALE OPERASIONELE INLIGTINGS SENTRUM.
GEBIEDS REAKSIE MAG:
 • ELKE GEBIED SAL OOR SY EIE REAKSIE MAG BESKIK, WAT TEN VOLLE   OPGELEI SAL WEES;
 • DAAR SAL OOK ‘N VOL TOEGERUSTE EN OPGELEIDE MEDIESE BEAMPTE          24 UUR AAN DIENS WEES;
 • DAAR SAL OOK TOEGANG WEES NA N OPGELEIDE SPOORSNY HOND IN             LANDELIKE AREAS.
 • DAAR SAL HUIS BESOEKE EN 24 UUR PATROLLIES GEDOEN WORD.
WAGTE AFDELING: DAAR SAL SLEGS “PSIRA” OPGELEIDE BLANKE WAGTE OP ALLE    PERSELE GEBRUIK WORD WAT N SEKERHEIDS KLARING EN SIGOMETRIESE TOETSE   ONDERGAAN HET ALVORENS DIE PERSOON IN DIENS GESTEL WORD.
 • WAGTE SAL VOLLEDIG TOEGERUS WEES NA GELANG VAN DIE TIPE DIENS EN AREA WAAR HY/SY GEPLAAS IS.
 • ALLE WAGTE SAL OOK MINSTENS VANAF SENIOR BEAMPTES VIER (4) BESOEKE PER 24 UUR SIKLUS BESOEK WORD EN SAL ELKE UUR AAN DIE BOGENOEMDE BURGER SENTRUM SITUASIE VERSLAE DEURGEE.
 • DAAR GAAN OOK IN ELKE AREA ‘N HELPENDE HAND PROGRAM GELOOTS WORD WAT ONS GROEIENDE WERKLOSE GEMEENSKAP SAL BYSTAAN MET VOEDSEL EN OPLEIDING IN ALLE GEBIEDE OM SELF ONDERHOUDEND TE WORD.
 • DAAR SAL OOK GEREELDE VERGADERINGS MET BELANGSTELLENDE PARTYE GEHOU WORD OM TERUGVOERING TE GEE EN OOK DIE GEMEENSKAP SE INSETTE TE KRY OOR HOE ONS DIE DIENSTE TE KAN VERBETER EN TE LAAT GROEI.
ANDER DIENSTE WAT AAN ONS VOLK BESKIKBAAR GESTEL SAL WORD IS DIE VOLGENDE:


-           ONDERSOEK;
-           OPLEIDING;
-           SMS DIENSTE;
-           REGSADVIES;
-           INDIENSNEMINGS AGENTSKAP;
-           VERSEKERINGS DIENSTE;
-           BEGRAFNIS ONDERNEMINGS DIENSTE;
-           WEEKLIKSE NASIONALE NUUSBRIEF WAAR ADVERTESIE    GELEENTHEDE OOK BESKIKBAAR SAL WEES AAN DIE PUBLIEK SODAT ONS AS VOLKSGENOTE MEKAAR KAN ONDERSTEUN IN PLAAS VAN VOLKS VREEMDES TE ONDERSTEUN.


ALGEMEEN:


ONS ONDERNEEM OM IN GEEN ONWETTIGE AKTIWITEITE DEEL TE HÊ NIE EN ‘N HOE MATE VAN DISSIPLINE SAL GEDURIG GEHANDHAAF WORD. • DAAR SAL OOK N DISSIPLINERE KOMITEE GESTIG WEES OM ALLE VOORVALLE EN KLAGTES TE ONDERSOEK EN TE HANTEER.
 • DIE WARE BOER WEERSTANDSBEWEEGING IN SAMEWERKING MET VERSKEIE ORGANISASIES BEOOG OM ‘N “OOP DEUR” BELEID TE HANDHAAF.
 • DIE PERSONEEL WAT INDIENS VAN ONS ORGANISASIE IS SAL VOORTDUREND OPLEIDING ONDERGAAN OM TE VERSEKER DAT ONS ‘N HOE GEHALTE DIENS VIR DIE VOLK GEE.
 • ONS BEOOG OM DIE VOLK WEER SELF ONDERHOUDEND TE KRY DEUR DIE GENADE EN HULP VAN GOD EN OM AS EEN VOLK WEER TE HERENIG.

No comments: